klauzula informacyjna 


W ramach realizowanego projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nr RPO.03.03.01-20-0250/19 został zakupiony ciągnik rolniczy marki Solis S50, który będzie służyć do realizacji praktycznej nauki zawodu na kierunku technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt “ZSCKR w Janowie Kuźnią Specjalistów”


Staże zawodowe na wakacjach!

 

W ramach realizowanego projektu  „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” RPPD.03.03.01-20-0169/18 uczniowie naszej szkoły kształcący się na kierunku mechanizacja rolnictwa i agrotroniki realizują miesięczne staże zawodowe u pracodawców.

W trakcie stażu uczeń może realizować treści nauczania i nabywać umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu lub treści spoza programu nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Uczestnicząc w stażach u pracodawców uczniowie otrzymają stypendium stażowe a także uzyskają doświadczenie i nabędą umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach pracy.


Kurs Operator samojezdnych sieczkarni polowych i maszyn do zbioru zielonek

W ramach realizowanego projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” nr: RPO.03.03.01-20-0169/18-00 druga  grupa 5 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie uczestniczyła w kursie Operator sieczkarni polowych i maszyn do zbioru zielonek zorganizowanym w Zespole Szkół  CKR w Janowie.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z pracą na sieczkarniach polowych.

Kurs składał się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz nauki jazdy sieczkarnią polową.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  zdawanego przed komisją egzaminacyjną uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Kursu Operator sieczkarni polowych i maszyn do zbioru zielonek.

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Kurs Operator kombajnów zbożowych

W ramach realizowanego projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” nr: RPO.03.03.01-20-0169/18-00 w dniach  16.03.2021 – 08.05.2021 kolejna  grupa 5 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie uczestniczyła w kursie Operator kombajnów zbożowych zorganizowanym w Zespole Szkół  CKR w Janowie.

Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej oraz nauki jazdy kombajnem.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z pracą na kombajnach zbożowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  zdawanego przed komisją egzaminacyjną uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Kursu.

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.


W ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  1 nauczyciel Technikum ukończył 40 – godzinne Szkolenie w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Organizatorem szkolenia była firma BBtechnika z siedzibą w Dzierzążenku.

Po zdanym egzaminie otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uzyskane kwalifikacje. Zaświadczenie uprawnia do prowadzenia badań technicznych opryskiwaczy polowych, sadowniczych, szklarniowych, montowanych na pojazdach kolejowych, zaprawiarek itp.

 


W dniach   01.02.2021-08.02.2021  kolejna grupa 7 uczniów Technikum kształcących się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięła udział w Kursie operatorów obrabiarek skrawających CNC” realizowanym w ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”.

W ramach 40 godzinnego kursu uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne na stanowisku operator obrabiarek CNC, poznali zasady uruchomienia programów obróbczych na obrabiarkach CNC.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zdjęcia: Patryk Motylewski

 


Kurs na wózki widłowe

 

W ramach realizowanego w latach 2019-2021 projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej grupa 10 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zrealizowała 67 godzinny Kurs na wózki widłowe.

Kurs trwał od  16.02.2021 do 03.03.2021  i składał się z części teoretycznej i 15 godzinnej praktyki. Wszyscy uczniowie zdali egzamin wewnętrzny i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikaty z UDT potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Uprawnienia na wózki widłowe to poszerzenie kwalifikacji zawodowych, które pozwoli zdobyć ciekawą pracę.


Kurs inseminacji

 

 

 


W dniach 30.01.-13.02.2021 kolejna grupa 10 uczniów Technikum kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych wzięła udział w Kursie barmańskim realizowanym w ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”.

W ramach 30 godzinnego kursu uczniowie zapoznali się  m.in. z tematyką zawodu barmana, sprzętem barmańskim, wykorzystywanym szkłem oraz nabyli umiejętność sporządzania drinków i koktajli.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kurs “Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”

W ramach realizowanego projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 10 uczniów Technikum kształcących się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyło w szkoleniu podstawowym z zakresu Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.Kurs odbył się w dniach 26-27.01.2021.

Zgodnie z program szkolenia uczniowie nabyli wiedzę  z zakresu przepisów prawnych, charakterystyki i stosowania środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin, technik wykonywania zabiegów w ochronie roślin, zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia użytkowników profesjonalnych do wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


10 listopada 2020r. kolejna grupa 6 uzdolnionych uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie otrzymała  stypendium  w ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.W gronie najzdolniejszych uczniów znaleźlisię uczniowie, którzy nie tylko uzyskali wysokie wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym, ale także wyróżnili się swoją postawą w szkole i poza nią, brali udział w różnych konkursach.

Wysokość pomocy stypendialnej wynosi 1000 złotych miesięcznie i została przyznana na okres 10 miesięcy roku szkolnego 2020/2021.

Stypendia są formą pomocy dla uzdolnionych uczniów i wspierania ich zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej. W dłuższej perspektywie będzie to miało wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodych osób, niezbędnych na rynku pracy. Rozwój osobistych kompetencji będzie procentował późniejszą aktywnością stypendystów na rynku pracy.


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU NA ROK SZKOLNY 2020

Lista rezerwowa uczniów do udziału w projekcie 2020

lista uczniów zakwalifikowanych do projektu 2020


 


W ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej grupa 10 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa ukończyła 67 godzinny Kurs na wózki widłowe.

Kurs składał się z części teoretycznej i 15 godzinnej praktyki. Wszyscy uczniowie zdali egzamin i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikaty z UDT potwierdzające nabyte kwalifikacje.


W ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej grupa 7 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa ukończyła 40 godzinny KURS NA  OPERATORA OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC.

Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Wszyscy uczniowie zdali egzamin i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzające nabyte umiejętności.

Kurs przeprowadziła Placówka Kształcenia Ustawicznego AMPRO z siedzibą w Słupii Koneckiej.


 

W ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  1 nauczyciel ukończył 36 godzinny Kurs kierowców wózków jezdniowych napędem silnikowym z wymianą butli gazowej.

Po zdanym egzaminie otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat z UDT potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Również w sierpniu 2020r.  1 nauczycielka ukończyła 16 godzinny  Kurs baristyczny I stopnia. Po zdanym egzaminie wewnętrznym otrzymała zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzającym nabyte kompetencje.

 

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na kurs specjalistyczny w ramach projektu pn

 

STAŻE ZAWODOWE Z PROJEKTU   „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”

                  

       W ramach realizacji projektu   4 uczniów kształcących  się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik w Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie w miesiącu lipiec – sierpień  2020 r. rozpocznie staż zawodowy u pracodawców.

Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają wynagrodzenie z budżetu projektu w wysokości 1979,46 zł za 150 godzin.

Uczestnictwo w stażu zawodowym daje uczniom możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego przygotowanie do wejścia nalokalny rynek pracy, pozwoli sprawdzić swoich umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, zdobyć nową wiedzę i umiejętności, a także nawiązać kontakt z potencjalnym pracodawcą.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 


W ramach realizowanego projektu „ NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” RPO.03.03.01-20-0169/18-00w roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano zajęcia dodatkowe z matematyki  rozwijające kompetencje kluczowe i dla uczniów zdolnych oraz zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego.

26 czerwca  br. 15 uczestników i uczestniczek projektu odebrało zaświadczenia o ukończenia  zajęć dodatkowych.

W zajęciach wzięli uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 


Kurs Operator samojezdnych sieczkarni polowych i maszyn do zbioru zielonek

W ramach realizowanego projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” nr: RPO.03.03.01-20-0169/18-00 w dniach  02.12.2019 – 27.02.2020  grupa 5 uczniów/uczennic Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie uczestniczyła w kursie Operator samojezdnych sieczkarni polowych i maszyn do zbioru zielonek zorganizowanym w Zespole Szkół  CKR w Janowie.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z praca na sieczkarniach polowych.

Kurs składał się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz nauki jazdy sieczkarnią polową.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  zdawanego przed komisją egzaminacyjną uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Kursu Operator samojezdnych sieczkarni polowych i maszyn do zbioru zielonek.

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.


Kurs Operator kombajnów zbożowych

W ramach realizowanego projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” nr: RPO.03.03.01-20-0169/18-00 w dniach  02.12.2019 – 28.02.2020  grupa 5 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie uczestniczyła w kursie Operator kombajnów zbożowych zorganizowanym w Zespole Szkół  CKR w Janowie.

Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej oraz nauki jazdy kombajnem.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z pracą na kombajnach zbożowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  zdawanego przed komisją egzaminacyjną uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Kursu.

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.


Kurs “Stosowanie środków ochrony roślin”

W ramach realizowanego projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 10 uczniów Technikum kształcących się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniu podstawowym z zakresu Stosowania środków sprzętem naziemnym.

Zgodnie z program szkolenia uczniowie nabyli wiedzę  z zakresu przepisów prawnych, charakterystyki i stosowania środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin, technik wykonywania zabiegów w ochronie roślin, zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia użytkowników profesjonalnych do wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


W dniach 31.01.-08.02.2020 uczniowie Technikum kształcący się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w Kursie barmańskim realizowanym w ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”.

W ramach 30 godzinnego kursu uczniowie zapoznali się z tematyką zawodu barmana, sprzętem barmańskim, wykorzystywanym szkłem oraz nabyli umiejętność sporządzania drinków i koktajli.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Staże zawodowe – szansa na rozwój uczniów i nauczycieli
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

 

Projekt współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności  podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie w ramach projektu pt. „Staże zawodowe – szansa na rozwój uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” odbyli staże oraz praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym w miesiącu lipiec-sierpień 2019 roku.  Staże zawodowe dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie trwały przez 1 miesiąc w łącznej ilości 150 godz. Praktyki zawodowe dla nauczycieli trwały  jeden tydzień w łącznej ilości 40 godz.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji zawodowych 40 uczniów/uczennic oraz 3 nauczycieli Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie poprzez realizację staży zawodowych dla uczniów oraz praktyk zawodowych dla nauczycieli z uwzględnieniem sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy w powiecie sokólskim i całym województwie podlaskim.

Po opuszczeniu programu kompetencje nabyło 40 uczniów oraz 3 nauczycieli i tym samym otrzymali oni zaświadczenia o ukończeniu staży oraz zaświadczenia od pracodawcy o realizacji praktyk.


”NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W ramach realizacji projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” realizowanego w ramach OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki PODDZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, został  zakupiony wózek widłowy marki ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING MACHINERY CO. Ltd. Typ CPQD25N-RW22-Y.

Uczniowie Technikum kształcący się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnik będą mogli poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje, wychodząc tym samym naprzeciw zapotrzebowaniom przyszłych pracodawców.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

nowoczesne kształcenie

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoŚciągnij
spotkanie-informacyjne 75.85 KB9417-09-2019 Ściągnij
Regulamin programu stypendialnego 291.08 KB9319-10-2019 Ściągnij
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 444.35 KB9903-09-2019 Ściągnij
LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - strona 420.28 KB12306-11-2019 Ściągnij
IMG_2149 181.78 KB6617-09-2019 Ściągnij
IMG_2148 132.88 KB6017-09-2019 Ściągnij
IMG_2145 177.66 KB5717-09-2019 Ściągnij
IMG_2144 123.58 KB7017-09-2019 Ściągnij
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZEŃ 116.40 KB9203-09-2019 Ściągnij
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIEL 107.74 KB7103-09-2019 Ściągnij


W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”5 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa/ technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zakończyło 40 godzinny kurs Operator CNC, którego organizatorem była firma ABPLANALP Sp.z o.o. ul.Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

Miejsce odbywania kursu: Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku

Po ukończeniu zajęć  teoretycznych i praktycznych oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Uczestnicy zdobyli umiejętności z obsługi pionowych centrów frezarskich oraz centrów tokarskich, z doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbkowych, tworzenia i wprowadzania ręcznego programu do obsługi i sterowania, z edytowania programu. Ponadto nabyli umiejętności  wykonywania detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy i dokumentację techniczną.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informujemy, że pierwsza grupa uczestników Projektu „Staże zawodowe – szansa na rozwój uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” zakończyła staż u pracodawców. Staż przebiegł prawidłowo i został ukończony przez wszystkich uczestników Projektu. W stażu wzięli udział uczniowie i uczennice następujących kierunków: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
Celem realizacji stażu jest wzmocnienie praktycznego wymiaru kształcenia  przez stałą współpracę z pracodawcami i instytucjami branżowymi.
Staż odbywał się w miesiącu lipiec w wymiarze 150 h.

Wyposażenie zakupione w ramach projektu Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
Program operacyjny Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie RPPD.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
RPPD.08.00.00. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej RPPD.08.02.00. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPPD.08.02.01. Infrastruktura
przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

 

 


W ramach projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” w roku szkolnym 2018/2019 realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego i matematyki.

19 czerwca  27 uczestników i uczestniczek projektu odebrało zaświadczenia o ukończenia  zajęć dodatkowych.

W zajęciach wzięli uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” kolejna grupa licząca 11 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa  ukończyło Kurs kombajnisty, którego realizatorem był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.

W ramach kursu uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, praktycznych oraz każdy uczestnik zrealizował 4 godzinną naukę jazdy kombajnem.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu kombajnisty.

 


W ramach realizacji projektu w dniu 30 marca 2019 grupa 10 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ukończyła  Kurs baristyczny prowadzony przez firmę Mobilny Barista z Białegostoku.

W ramach 30 godzinnych zajęć praktycznych połączonych z teoretyczną nauką o kawie, jej gatunkach, sposobach rozróżniania, parzenia i profesjonalnym sprzęcie uczniowie zdobyli kompleksową wiedzę i przygotowanie do dalszego rozwoju w branży gastronomicznej.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z profesjonalnym przyrządzania różnych rodzajów kaw.

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymali certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu, a co najważniejsze, zdobyli profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu Baristy w kraju i za granicą.


W ramach realizacji projektu 5 uczennic Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zakończyło 30 godzinne szkolenie  teoretyczne i 30 godzinne szkolenie praktyczne na prawo jazdy kat. B.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego, kierownik ośrodka szkolenia kierowców wydał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Przed uczestnikami projektu egzamin państwowy w ośrodku WORD.


W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”  12 uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ukończyło Kurs Operatora samojezdnych sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek, którego realizatorem był Zespół Szkół CKR w Janowie. Po 64 godzinnym szkoleniu teoretycznym i praktycznym oraz 3 godzinnej nauce jazdy uczniowie przystąpili go egzaminu końcowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego wszyscy uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, potwierdzające nabyte kompetencje.


Kurs baristyczny w ZSCKR w Janowie

 

W ramach realizowanego projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”  w dniu 9 marca 2019r.  grupa 10 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych rozpoczęła szkolenie na kursie baristycznym prowadzony przez firmę Mobilny Barista z Białegostoku.

W ramach 30 godzinnych zajęć praktycznych połączonych z teoretyczną nauką o kawie, jej gatunkach, sposobach rozróżniania, parzenia i profesjonalnym sprzęcie uczniowie zdobędą kompleksową wiedzę i przygotowanie do dalszego rozwoju w branży gastronomicznej.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


W dniach od 25 września 2018 r. do 21 listopada 2018 r. 5 uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, realizowało kurs zawodowy pilarz. Kurs był realizowany w ramach projektu pn. „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Uczniowie nabyli przydatne umiejętności dotyczące: obsługi, użytkowania i konserwacji pilarek, techniki ścinki i obalania drzew, techniki okrzesywania i przerzynki drewna oraz sposobów pracy pilarką a także praktycznej obsługi piły mechanicznej w trakcie cięcia drewna w lesie. Szkolenie składało się z zajęć teoretycznych i praktycznych w Nadleśnictwie Knyszyn.

Kurs zakończył się egzaminem z części teoretycznej oraz z części praktycznej. Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty.

 


W ramach realizacji projektu „Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie stał się posiadaczem zestawu rolnictwa precyzyjnego, który będzie służył uczniom technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do nauki obsługi systemów agrotronicznych montowanych na ciągnikach i maszynach rolniczych.

Uczniowie najpierw zostaną przygotowani w klasie do obsługi tych urządzeń, by później bez problemów obsługiwać te urządzenia w warunkach terenowych. Uczniowie na symulatorze nauczą się min:

– programowania nawigacji satelitarnej ciągnika

– wyznaczania automatycznych ścieżek technologicznych

– programowania równoległej pracy zestawów ciągnik- maszyna

– obliczania wydajności obszarowej, godzinowej,

– programowania auto pilota który poprowadzi zestaw po zadanym torze jazdy.


15 października 2018r. 6 szczególnie uzdolnionych uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie otrzymało decyzję Dyrektora o przyznaniu stypendium na rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Wysokość pomocy stypendialnej wynosi 800 złotych miesięcznie i została przyznana na okres 10 miesięcy.

Stypendia są formą pomocy dla uzdolnionych uczniów i wspierania ich zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej. W dłuższej perspektywie będzie to miało wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodych osób, niezbędnych na rynku pracy. Rozwój osobistych kompetencji będzie procentował późniejszą aktywnością stypendystów na rynku pracy.


Od 1 września 2017 r. do 30 września 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Skarb Państwa oraz Technikum im. Prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie wspólnie z partnerem projektu Open Education Group Sp. z o. o. realizują projekt pn. „Młodzi, konkurencyjni – kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”

LISTY-UCZNIOW-I-UCZENNIC-ZAKWALIFIKOWANYCH-DO-PROJKEKTU

listy-po-rekrutacji-uzupelniajacej-08.10

PROJEKT-DLA-UCZNIOW

 


W ramach projektu STAŻE MIĘDZYNARODOWE UCZNIÓW-NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ realizowanego w ramach programu Erasmus + Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego kolejna grupa uczniów rozpoczęła 14 dniowe praktyki zawodowe w nowoczesnym centrum edukacyjnym DEULA-Nienburg w Niemczech.

DEULA-Nienburg dysponuje nowoczesnym centrum szkoleniowo-edukacyjnym, które jest największym ośrodkiem szkoleniowym tego typu w Niemczech, łączna powierzchnia ośrodków szkoleniowych to obszar około 9.000 m². Ośrodek dysponuje 6 ha ziemi, gdzie zademonstrowane są nowoczesne technologie upraw rolnych. Posiada również 29 wyposażonych sal lekcyjnych, 3 sale konferencyjne, hotel posiadający w swojej ofercie 230 miejsc noclegowych, stołówkę oraz małą siłownię.

Każdego dnia młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach teoretyczno-praktycznych związanych z eksploatacją ciągników i maszyn rolniczych, analizą nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych wykorzystywanych w różnych typach opryskiwaczy oraz obsługą techniczną opryskiwaczy. Zgłębią m.in. technikę wysiewu rozsiewacza do nawozów, funkcjonowanie różnych systemów, zasady regulacji pługa i orki.

12 osobowa grupa uczniów kształcących się na kierunku technik rolnik przebywa w Niemczech wraz z opiekunem Panem Bartłomiejem Lewickim.


W sobotę, 04 sierpnia 2018 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów Technikum z kierunku kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych rozpoczęła miesięczne praktyki w Bolonii w ramach projektu „Staże międzynarodowe- naszą przyszłością” finansowanego z programu Erasmus+. Jest to już druga grupa uczniów ZSCKR w Janowie realizująca praktyki zagraniczne.

Wyjazd nadzorowany przez Panią Dyrektor szkoły jest znakomitą okazją do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas edukacji w szkole, doskonalenia umiejętności językowych, poznawania innych kultur oraz wzbogacania doświadczeń zawodowych w zakresie realizacji usług gastronomicznych. Uczniowie jednocześnie wkraczając w dorosłość poznają tajniki samodzielnej pracy zawodowej, kontaktowania się z pracodawcą, poznawania rynku pracy.

W ramach realizowanych staży międzynarodowych uczniowie w pierwszych dniach zapoznają się z miejscem odbywania praktyk, poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, uczą się obsługi urządzeń i narzędzi stosowanych do obróbki surowców i produktów spożywczych.

W wolnych chwilach uczniowie zwiedzą Włochy, poczują lazur Włoskiego wybrzeża, zauroczą się bogactwem posągów, rzeźb, fontann oraz pospacerują niezliczonymi wąskimi arkadami, zakosztują rozsławione w Bolonii spaghetti bolognese, przepyszne pizze i smakowite lody .

Uczniowie będą realizować staże międzynarodowe w Bolonii do 31.08.2018 r.

 


„Staże międzynarodowe- naszą przyszłością”

 

Uczniowie Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, odbywają miesięczne praktyki w ramach projektu „Staże międzynarodowe- naszą przyszłością” finansowanego z programu Erasmus +. Praktyki rozpoczęły się
30 czerwca i będą trwały do 29 lipca br. Miejscem odbywania praktyk jest Bolonia.

W trakcie pobytu uczniowie w ramach praktyk pogłębiają wiedzę oraz nabywają nowe umiejętności. W czasie wolnym od zajęć uczestnicy projektu zwiedzają Włochy. 07 lipca udali się do Wenecji, która zachwyciła ich swoim niepowtarzalnym pięknem. Następnego dnia zwiedzili Bolonię, gdzie przy okazji wybrali się na szczyt Monte dellaGuardia, dokąd prowadzi kolumnada o długości ponad 3 kilometrów. Na szczycie znajduje się Sanktuarium Błogosławionej Dziewicy z San Luca wzniesione w XII wieku, a przebudowane w XVII, które obecnie jest gigantyczną budowlą, widoczną z odległości wielu kilometrów.15 lipca byli na wycieczce we Florencji, która jest stolicą Toskanii. Zobaczyli najsłynniejszy most we Włoszech – Most Złotników. Pięknymi ulicami miasta przeszli na Plac PalazzoVecchio i zwiedzili czwartą, co do wielkości na świecie Katedrę Santa Maria del Fiore.

Przed nimi jeszcze 2 tygodnie intensywnej pracy, a następnie powrót do domu z nowymi doświadczeniami kulinarnym i kulturalnymi.