Wolontariat w Zespole Szkół CKR w Janowie
Z przyjemnością informujemy, że w szkole działa Szkolny Wolontariat. Działamy bezinteresownie na rzecz innych. Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Szkolne Koło Wolontariatu organizuje pomoc na terenie szkoły jak również w środowisku lokalnym . Oprócz pomocy chcemy także czynić DOBRO.
Opiekunowie: Martyna Bohdan, Katarzyna Krutul, Czesław Dziełak
Nie czekaj – dołącz do nas!

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

 1. Borodziuk Julia
 2. Burniewicz Anna
 3. Chodziutko Radosław
 4. Czarnecka Klaudia
 5. Gejdel Patrycja
 6. Giełażyn Sylwia
 7. Jarząbek Kinga
 8. Jelski Łukasz
 9. Kasjan Justyna
 10. Kiluk Małgorzata
 11. Łyszkiewicz Joanna
 12. Masłowska Sylwia
 13. Matel Oliwia
 14. Muklewicz Paulina
 15. Nowicka Weronika
 16. Olszewska Marta
 17. Pieszko Roksana
 18. Pogorzelska Dominika
 19. Pogorzelska Paulina
 20. Raszkiewicz Magdalena
 21. Sakowicz Justyna
 22. Siemion Daniel
 23. Sokolewicz Julia
 24. Sprzączak Piotr
 25. Szczerba Anna
 26. Szymczyk Daria
 27. Wirkowska Emilia
 28. Zdanewicz Agata
 29. Żabicka Dominika
 30. Nowicka Weronika
 31. Czarnecka Klaudia
 32. Jarząbek Kinga
 33. Janucik Klaudia

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Wolontariacie,należy przez to rozumieć  bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2) Wolontariuszu, należy przez to rozumieć ucznia, nauczyciela, pracownika niepedagogicznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3)Szkolny Klub Wolontariatu jest skierowane do całej społeczności szkoły, ludzi którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Jest wspólnotą całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

 1. Postanowienia ogólne

Szkolny Klub Wolontariatu działające w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

 • Klub jest organizacją działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno–opiekuńczo–wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.
 • Opiekę nad Klubem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.
 • Członkami Klubu może być każda osoba związana ze szkołą, która respektuje zasady Koła.
 • Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 • Szkolny Klub Wolontariatu działa ściśle z Samorządem Uczniowskim.

 

 • 1

SzkolnyKlub Wolontariatu (SKW), wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawcą i opiekuńczą szkoły poprzez:

 • umożliwienie uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, poszerzanie zasobu wiedzy z zakresu problemów wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, bezdomności;
 • przyczynianie się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów, stałej gotowości niesienia pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych;
 • umożliwianie wyjście naprzeciw potrzebom uczniów pochodzącym z ubogich rodzin, których rodzice potrzebują pomocy i wsparcia.
 • 2

Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 • 3

Szkolny Klub Wolontariatu jest sekcją w ramach Samorządu Uczniowskiego.

 • 4

Szkolny KlubWolontariatu w szczególności:

 • rozwiązuje trudności niektórych uczniów, bez interwencji innych instytucji;
 • uczy wartości, jaką jest pomoc innym, wrażliwości oraz wzajemnej życzliwości poprzez:
 1. udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce;
 2. zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów szkoły, poprzez np. zorganizowanie loterii fantowej, szkolnej dyskoteki bądź uczniowskiej imprezy integracyjnej;
 3. zbiórki podręczników i książek;
 4. działania kulturalne: szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek głównie o tematyce humanitarnej;
 • promuje ideę wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.

 

 • 5

W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą:

 • Koordynator Szkolnego Wolontariatu jako opiekun Klubu.
 • Członkowie Klubu– uczniowie szkoły.

Koordynator Szkolnego Wolontariatu kieruje działalnością Klubu, reprezentuje Klub na zewnątrz oraz współpracuje z centrami wolontariatu.

 

 • 6

Do zadań Koordynatora Szkolnego Wolontariatu należy w szczególności:

 • zainicjowanie powstania grupy;
 • zachęcenie wolontariuszy do zaangażowania;
 • szkolenie wolontariuszy;
 • współpracy z rodzicami;
 • wspieranie wolontariuszy;
 • prowadzenie dla nich systematycznych spotkań i szkoleń;
 • motywowanie w sytuacjach zniechęcenia.

 

 • 7
 • Wolontariat organizowany w szkole stanowi płaszczyznę współpracy z innymi instytucjami w środowisku lokalnym – ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem kultury, biblioteką, placówkami opieki i wychowania.
 • Do działań podejmowanych w partnerstwie  z innymi  instytucjami należą w szczególności:
 1. zbiórki pieniędzy dla potrzebujących;
 2. pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. odwiedziny w świetlicach środowiskowych, domach dziecka, domach pomocy społecznej;
 4. organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek funkcjonujących w środowisku lokalnym;
 5. przygotowywanie świątecznych paczek dla seniorów, bądź dzieci z domów dziecka.

 

 • 8
 1. Członkiem wolontariatu może być każdy uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, który dostarczył do Koordynatora Szkolnego Wolontariatu wypełnioną deklarację i zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na samodzielne działania w wolontariacie.
 2. Zasady pracy wolontariusza.Wolontariusz:
 3. wolontariusz bierze udział w spotkaniach organizacyjnych organizowanych przez Koordynatora Szkolnego Wolontariatu (obecność obowiązkowa);
 4. jest zobowiązany sumiennie wykonywać podjęte zadania, w przypadku niemożności szuka zastępstwa lub zgłasza to Koordynatora Szkolnego Wolontariatu lub opiekunowi danego działania w instytucji zewnętrznej;
 5. pracuje sumiennie i systematycznie przez cały rok;
 6. nie pracuje w czasie lekcji i innych zajęć szkolnych;
 7. bierze udział w szkoleniach organizowanych przez Koordynatora Szkolnego Wolontariatu;
 8. zgodnie reprezentuje Szkołę podczas uroczystości związanych z wolontariatem;
 9. zobowiązuje się dostarczyć zgodę rodziców w odpowiednim czasie przed planowaną jednorazową akcją, która odbywać się będzie w obecności Koordynatora Szkolnego Wolontariatu (w takim wypadku konieczna jest dodatkowa zgoda rodziców/opiekunów ucznia);
 10. systematycznie śledzi informacje o szkolnych działaniach wolontariatu na stronie internetowej szkoły;
 11. systematycznie zbiera potwierdzenia swoich działań w Dzienniczku Wolontariusza i gdy jest to możliwe, sporządza dokumentację fotograficzną,
 12. pod koniec roku składa sprawozdanie i Dzienniczek Wolontariusza z potwierdzonymi swoimi całorocznymi działaniami.

 

 • 9
 • Uczestnictwo w wolontariacie nie może mieć negatywnego wpływu na wyniki ucznia w nauce.
 • Warunki otrzymania wpisu na świadectwie za działalność w wolontariacie:
 1. Koordynator Szkolnego Wolontariatu na podstawie sprawozdania z działań w danym roku szkolnym, ustala stopień zaangażowania wolontariusza i decyduje o wystawieniu zaświadczenia o aktywnym udziale w danym roku szkolnym w wolontariacie;
 2. wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia oraz według obowiązujących przepisów prawa dokonuje wpisu na świadectwie szkolnym.

 

 • 10

Sprawy sporne, nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

wolontariat

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoŚciągnij
kontrakt 197.21 KB10514-12-2021 Ściągnij
Zarządzenie Dyrektora wolontariat 11.25 KB19214-12-2021 Ściągnij

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook