Centrum Kształcenia Ustawicznego – kwalifikacyjne kursy zawodowe:

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Centrum Kształcenia Ustawicznego  – kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 

Kurs kwalifikacyjny – RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)

Absolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – prowadzenie produkcji rolniczej

 1. określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
 2. dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 3. dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
 4. wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
 5. planuje nawożenie organiczne i mineralne;
 6. ocenia jakość materiału siewnego;
 7. przygotowuje materiał siewny do siewu;
 8. planuje zabiegi agrotechniczne do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
 9. wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
 10. rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
 11. dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
 12. dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
 13. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
 14. prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
 15. stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
 16. przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
 17. przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
 18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

 

Kurs kwalifikacyjny – TG.07 – sporządzanie potraw i napojów (zawód: kucharz)

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego – sporządzanie potraw i napojów

 1. ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
 2. klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
 3. przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
 4. dobiera warunki do przechowywania żywności;
 5. rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
 6. rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 7. dobiera metody utrwalania żywności;
 8. rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
 9. użytkuje urządzenia do przechowywania żywności określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
 10. rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 11. stosuje receptury gastronomiczne;
 12. rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
 13. dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
 14. sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
 15. przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością
 16. rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
 17. rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 18. użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 19. ocenia organoleptycznie żywność;
 20. dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
 21. porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
 22. monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), DobrejPraktykiProdukcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) isystemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

Kurs kwalifikacyjny – RL.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

Absolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 1. przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody,
 2. posługuje się przyrządami meteorologicznymi;
 3. wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę;
 4. planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb;
 5. projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;
 6. planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;
 7. dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych;
 8. dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych;
 9. prowadzi plantacje nasienne;
 10. organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 11. organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności;
 12. planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej;
 13. nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;
 14. stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności;
 15. korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.

SYSTEM ZAOCZNY- nauka bezpłatna!

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook