Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

  • Forma nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich.
  • Stypendystą może zostać jeden uczeń szkoły średniej, który w wyniku rocznej kwalifikacji uzyskał najwyższą średnią ocen.
  • Minimalna średnia ocen: 4,75.
  • Co najmniej dobra ocena zachowania.
  • Przeznaczone dla uczniów o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mających co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
  • Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a wybiera jednego kandydata rada szkoły.
  • Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego i wypłacane w dwóch ratach; pierwsza od dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga — od dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.
  • Kwota stypendium podlega corocznie waloryzacji.
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook