Historia ZSCKR
  • Tego dnia odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna nowopowstałej szkoły, której nazwa brzmiała „Szkoła Przysposobienia Rolniczego”. Nowa szkoła mieściła się w Szkole Podstawowej, przy ulicy Białostockiej 12
  • SPR została przekształcona w Zespół Szkół Rolniczych w Janowie. W tym czasie do szkoły zostały dołączone grunty orne, oraz zostały wybudowane budynki inwentarskie, w których hodowano zwierzęta w ramach praktyk zawodowych. powołano Technikum Rolnicze dla Pracujących, które w 1978 roku zostało przekształcone w Technikum Wieczorowe dla Dorosłych przy Zespole Szkół Rolniczych. Przyjmowani do niego byli absolwenci zasadniczych szkół zawodowych rolniczych.
  • Zespół Szkół Rolniczych został przeniesiony do nowego budynku przy ulicy Białostockiej 22, młodzież rozpoczęła naukę w nowych salach lekcyjnych. Wraz z budynkami szkoła została właścicielem działki o łącznej powierzchni około 5 hektarów, na której utworzono boisko, sad oraz grunty orne.
  • Otwarto 2-letnią Zasadniczą Szkołą Zawodową dla Dorosłych kształcąca w zawodzie ogrodnik w systemie zaocznym.
  • Odbył się pierwszy nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie technik rolnik.
  • Od 01.01.2007r. organem prowadzącym szkołę zostaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook