Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na rok 2022 Podlaski Urząd Wojewódzki udostępnia zaktualizowane bazy teleadresowe placówek funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski, natomiast rejestry jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia, dodatkowo również w Biuletynie Informacji Publicznej PUW.

 

 

Materiały informacyjne nt. przemocy

Proponujemy Państwu zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi problemu przemocy (w plikach do pobrania):

 • broszurą “Przemoc w rodzinie”,
 • ulotką “Jestem świadkiem przemocy w rodzinie – co robić?”.
Programy profilaktyczne realizowane w ZSCKR w Janowie :
-ogólnopolski program profilaktyki czerniaka
– podstępne WZW
-Wybierz życie pierwszy krok
-Profilaktyka HIV/AIDS
-Program Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0
-Dzień bezpiecznego internetu
-ARS, czyli jak dbać o miłość

Aktualna baza danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie podlaskim

Przekazujemy do wiadomości i zachęcamy do ewentualnego korzystania z aktualnej bazy teleadresowej instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie przygotowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej.

Wykaz bazy danych:

 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim
  (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 28.06.2021r., poz. 2570) – stan na dzień 30.04.2021 r.,
 2. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim – stan na 29 czerwca 2021 r.,
 3. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego – stan na dzień 28.05.2021 r.,
 4. Interwencja kryzysowa – woj. podlaskie 2021 r. – stan na 07 czerwca 2021 r.,
 5. Zespoły Interdyscyplinarne – baza teleadresowa 2021 – stan na 28 czerwca 2021 r.,
 6. Baza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  w województwie podlaskim w 2021 r.
  ,
 7. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 8. Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych woj. podlaskie 2021,
 9. Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa SARSCoV-2 – aktualizacja luty/ marzec 2021 r.,
 10. Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – aktualizacja luty/ marzec 2021 r.,
 11. Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne w województwie podlaskim w 2021 r.,
 12. Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r.

 

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski, a rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa


Deklaracja przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko

1. OWU_Twoje_Dziecko_z_karta_2019-11-12 (1)

3. Deklaracja przystapienia do ubezpieczenia(1)

Przydatne strony:

www.men.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.kuratorium.bialystok.pl
Kuratorium Oświaty

www.ore.edu.pl
Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.cenv3.bialystok.edu.pl
Centrum Edukacji Nauczycieli

www.ppe.wrotapodlasia.pl
Platforma Edukacyjna Podlasia

www.calapolskaczytadzieciom.pl
Cała Polska Czyta Dzieciom

www.kbpn.gov.pl
Internetowy Poradnik Bliżej siebie, dalej od narkotyków

www.dopalaczeinfo.pl
Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania narkomanii

 

EduLinki

W Internecie jest tak wiele zasobów, że nieraz trudno trafić na te, których naprawdę potrzebujemy. Dlatego przybliżamy niektóre do bliższego poznania.

Interdyscyplinarne:

Materiały powtórkowe do egzaminów CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

 

Kultura i sztuka poprzez muzykę:

Orkiestrownik – filmiki o instrumentach muzycznych

tańce tradycyjne: http://www.tance.edu.pl/

WF:

Zakręć ruletką i rób ćwiczenia

EduLinki

W Internecie jest tak wiele zasobów, że nieraz trudno trafić na te znich, których naprawdę potrzebujemy. Dlatego nauczyciele SP363 polecają strony internetowe, aplikacje, gry, oraz kanały YT i TV , które mogabyc przydatne w nauce domowej. Na facebooku naszej szkoły znajdziecie wiele z nich, możecie też zamieszczać komentarze o ich przydatności.

Poniżej znajdziecie ich listę, uporządkowane dyscyplinami.

Interdyscyplinarne:

materiały powtórkowe do egzaminów CKE

Polona – cyfrowa Biblioteka Narodowa

Matematyka:

PiStacja Matematyka – wideolekcje z matematyki na YT

Khan Academy – dużomatmy! (YT)

ćwiczenia matematyczne – mnożenie (edukratywne)

Język polski:

dyktanda online – aplikacja

Historia:

https://www.historiaposzukaj.pl/ – krótkie teksty, ciekawe obiekty, zabawne animacje

 

Geografia:

Biologia i przyroda:

Fizyka i chemia:

Kultura i sztuka (m.in. muzyka i plastyka):

Kukulturze.pl – 12 słynnych galerii i muzeów

Orkiestrownik – filmiki o instrumentach muzycznych

tańce tradycyjne: http://www.tance.edu.pl/

WF:

Zakręć ruletką i rób ćwiczenia

Szanowni Państwo!

 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,  a tym samym prowadzenie kształcenia na odległość .

20 marca 2020 roku wprowadzone zostały przepisy na mocy których,  określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość, stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Aby praca w warunkach domowych osiągnęła zamierzony efekt, prosimy o stworzenie dla swoich dzieci właściwe warunki do pracy. Osiągnięcia ucznia w dużym stopniu zależą od tego, jak zorganizowany będzie w domu jego “warsztat pracy”, czyli w jakich warunkach pracuje w domu. Nauka w domu posiada również ogromne walory wychowawcze. Uczeń, pokonując samodzielnie napotykane w toku uczenia trudności kształci i rozwija takie cechy charakteru jak:wytrwałość w dążeniu do celu, wiarę we własne siły, rozwija własną inicjatywę i pomysłowość.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook