Przewodnicząca – Agata Zdanewicz (IV B)

Zastępca – Tomasz Szmarowski (IV A)

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

 1. Justyna Szamreta
 2. Aleksandra Szypulska
 3. Maja Żukowska
 4. Natalia Wilczewska
 5. Julia Sokolewicz
 6. Łukasz Jelski
 7. Daniel Kukliński
 8. Daniel Siemion
 9. Paulina Muklewicz
 10. Sylwia Masłowska
 11. Magdalena Raszkiewicz
 12. Kacper Siemion
 13. Patrycja Gejdel
 14. Justyna Sakowicz

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1.  Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracy w SU.
 3. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej
 4.  Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej – losowej.
 5. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych; współudział w organizowaniu wypoczynku i rozrywki.
 6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne; organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce.
 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go Dyrekcji Szkoły.
 9. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 10. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook