Przewodnicząca – Edyta Popowska (IIIc)

Zastępcy:

 1. Nicolas Wierzbicki (IIc)
 2. Paulina Szczerba (Ib)
 3. Aleksandra Siniło (Ib)
 4. Michał Drobniuch (IIa)
 5. Natalia Karasewicz (IIIc)

Osoby biorące czynny udział w pracy samorządu:

 1. Mateusz Zawadzki (Ic)
 2. Łukasz Jelski (Ia)
 3. Gabriel Gardziejczyk (IIc)
 4. Tomasz Jurkowski (IIc)
 5. Michał Szacki (IIa)
 6. Paweł Chodziutko (IIc)
 7. Klaudia Budnik (IId)
 8. Bartosz Raszkiewicz (IIIa)
 9. Kamil Sapieżyński (IVa)
 10. Marcin Pochodowicz (IVa)
 11. 11.Joanna Sanik (IIIb)
 12. Joanna Kopeć (IVb)

 

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1.  Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracy w SU.
 3. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej
 4.  Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej – losowej.
 5. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych; współudział w organizowaniu wypoczynku i rozrywki.
 6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne; organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce.
 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go Dyrekcji Szkoły.
 9. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 10. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook