Dnia 05.03.2024 r odbyło się spotkanie dyrektorów Zespołów Szkół CKR z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławem Siekierskim, Podsekretarzem Stanu Adamem Nowakiem , dyrektorem p. Przemysławem Saltarskim, naczelnikami, pracownikami Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej.

Podjętych było wiele aspektów dotyczących kształcenia rolniczego.

 

Rozwój szkół rolniczych

Minister Czesław Siekierski poinformował, że Ministerstwo będzie kontynuowało i wzmacniało rozwój szkół rolniczych.

– Nasze szkoły muszą się rozwijać. Wiem, że szkoły rolnicze znajdujące się w ministerialnej sieci już stoją na wysokim poziomie technologicznym, mają nowoczesne maszyny. Będziemy w nie dalej inwestować, m.in. ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – podkreślił wiceminister Adam Nowak.

Podsekretarz stanu zaznaczył, że równie potrzebna jest nauka w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do zarządzania gospodarstwem rolnym.

Wiceminister podziękował dyrektorom szkół rolniczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wysoką jakość kształcenia zawodowego i ogólnego.

– Szkoły resortowe pozytywnie wyróżniają się pod tym względem na tle innych szkół. Proszę o przekazanie podziękowań nauczycielom – zwrócił się wiceminister Nowak do dyrektorów szkół rolniczych.

Zadania szkół rolniczych

– Chcielibyśmy, żeby szkoły rolnicze były ośrodkami oddziaływania na rolników w terenie – podkreślił minister Siekierski.

Minister zaznaczył także, że bardzo ważne są prace nauczycieli z rodzicami oraz podtrzymywanie kontaktu z absolwentami, którzy stają się gospodarzami.

– Wzmacniajcie pozytywnie młodzież, motywujcie ją i inspirujcie. Budujcie w młodzieży pewność siebie – zaapelował szef resortu rolnictwa do dyrektorów szkół rolniczych.

Wiceminister Adam Nowak stwierdził, że podstawowe zadanie szkół rolniczych to przygotowanie kompetentnych kadr dla rolnictwa. Szkoły te mają także za zadanie wspierać aktywność społeczną młodzieży.

– Kwestie angażowania się społecznego uczniów są dla mnie bardzo ważne, wręcz priorytetowe. Mamy nie tylko kształcić, lecz także przygotowywać aktywnych, świadomych liderów w środowisku wiejskim – podkreślił podsekretarz stanu i zachęcił dyrektorów szkół, aby wzmacniali ducha aktywności w młodzieży.

Wiceminister Nowak zauważył, że do zadań i wyzwań szkół rolniczych należy także przywracanie autentycznej kultury ludowej.

– Moim marzeniem jest, aby każda szkoła rolnicza miała swój zespół ludowy – powiedział wiceminister, zachęcając dyrektorów szkół do współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Wiceminister Nowak wyraził uznanie dla tych szkół, których uczniowie uczestniczą w konkursach, stażach zawodowych czy wymianach międzynarodowych. Zachęcił szkoły, które jeszcze nie realizują takich działań, aby się w nie włączyły.

– Wiem, że barierą są kompetencje językowe uczniów. To pole do rozwoju dla szkół rolniczych – stwierdził podsekretarz stanu.

Skromność, pracowitość i kompetencje – zaszczepianie wartości

Zdaniem ministra Siekierskiego rolą szkoły jest m.in. zaszczepianie w młodzieży wartości. Minister zdradził, że dla niego najważniejsze w życiu zawodowym są skromność, pracowitość i kompetencje.

– Wychowujcie młodych, przodujących rolników, lecz zarazem pracowitych, skromnych i kompetentnych, a nie roszczeniowych, skażonych grzechem pychy – zwrócił się szef resortu rolnictwa do dyrektorów szkół rolniczych.

Współpraca między instytucjami i transfer wiedzy

Wiceminister Nowak zauważył, że w obszarze współpracy między szkołami rolniczymi i instytucjami rolniczymi jest niewykorzystany potencjał. Poinformował, że resort będzie wspierał transfer wiedzy między instytucjami.

Wiceminister wskazał, że przykładem wymiany wiedzy między szkołami a doradcami rolnymi jest dodatkowe zatrudnienie pracowników szkół jako doradców rolnych oraz praca doradców rolnych w szkołach.

Promocja kształcenia w resortowych szkołach rolniczych

Jak zauważył wiceminister Nowak, na wybory edukacyjne młodzieży mają wpływ aktualne trendy oraz kwestie opłacalności produkcji rolnej.

– Obecna sytuacja w rolnictwie może mieć wpływ na nabory w szkołach – stwierdził podsekretarz stanu i podkreślił, że resort, szkoły i instytucje podległe powinny wspólnie działać, aby podtrzymać zainteresowanie młodzieży kształceniem w szkołach rolniczych i aby wesprzeć wymianę pokoleń w rolnictwie.

– Wkrótce rozpocznie się akcja rekrutacyjna. Stoimy przed zadaniem, aby zachęcić jak najwięcej młodych ludzi do nauki w szkołach rolniczych. Zachęcając, trzeba pamiętać o uczciwej komunikacji, zgodnej z prawdą – stwierdził wiceminister Nowak.

Podsekretarz stanu poinformował, że będą prowadzone kampanie informacyjne i promocyjne w mediach rolniczych, aby trafić do młodych ludzi zainteresowanych rolnictwem.

– Potrzebujemy fachowców. Trzeba pokazać młodym ludziom, że zatrudnienie można znaleźć nie tylko we własnym gospodarstwie, lecz także poza nim – np. w większych gospodarstwach, w doradztwie rolnym czy agencjach rolnych. Szkoły rolnicze to też nauka mechaniki, mechatroniki – wskazał wiceminister Nowak.

Podsekretarz stanu poprosił dyrektorów szkół, aby upewnili się, że w lokalnych oddziałach instytucji podległych Ministerstwu, znalazły się plakaty promujące edukację w miejscowej resortowej szkole rolniczej.

– Wykorzystajmy wszystkie możliwe kanały komunikacji – zaapelował wiceminister Nowak.

Szkoły rolnicze w ministerialnej sieci

Do sieci szkół prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi należą obecnie 63 placówki. Szkoły te wyposażają uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania gospodarstwem lub przedsiębiorstwem rolnym. Są jednym z ogniw transferu wiedzy do praktyki. Kształcenie obejmuje takie obszary, jak: produkcja rolnicza, ogrodnictwo, technika rolnicza, przetwórstwo spożywcze, agrobiznes, kształtowanie krajobrazu, turystyka wiejska, usługi gastronomiczne, rybactwo śródlądowe, inżynieria środowiska i melioracja oraz weterynaria.

Oferta w poszczególnych szkołach jest corocznie dostosowywana do potrzeb regionu oraz do predyspozycji i zainteresowań młodzieży. Bazę dydaktyczną kształcenia praktycznego stanowią szkolne warsztaty i pracownie dydaktyczne oraz szkolne gospodarstwa rolne, a także gospodarstwa rolników indywidualnych, zakłady przetwórcze i placówki gastronomiczno-hotelarskie.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook