EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE

1.Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

2.Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze
biologia linijka fakultatywnie

kalkulator prosty**

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

chemia linijka fakultatywnie

kalkulator prosty**

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

fizyka linijka fakultatywnie kalkulator prosty**Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
geografia linijka

kalkulator prosty**lupa

historia lupa
informatyka kalkulator prosty**
język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny –nie mniej niż 1 na 25 osób
matematyka Linijka

cyrkiel

kalkulator prosty**

Wybrane wzory matematyczne

wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty**

 

** Kalkulator prosty –jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
  2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook