link do zadania: https://zsckrjanow.edu.pl/polubic-matematyke/

 

ORGANIZACJA I REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

dla uczniów  ZS CKR w Janowie w roku szkolnym 2019/2020

 1. Wstęp
  • Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas ZS CKR w Janowie.
  • Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli matematyki ZS CKR w Janowie.
  • Uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów otrzymają cząstkowe oceny celujące z przedmiotu matematyka.
  • Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach konkursu, w tym ich zdjęć.
  • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 2. Cele konkursu
 • Popularyzowanie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów ZS CKR w Janowie
 • Motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy,
 • Stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności zwłaszcza przed maturą z matematyki
 1. Organizacja i przebieg konkursu
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas ZS CKR w Janowie.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Wszystkie zadania konkursowe będą zadaniami z działu : Działania na liczbach. Zadania ustala i sprawdza organizator konkursu.

Konkurs jest dwuetapowy:

 • I etap polega na rozwiązaniu zadania umieszczonego 03.2020r na stronie internetowej szkoły zsckrjanow.edu.pl  . Rozwiązanie zadania uczniowie przekazują nauczycielowi matematyki do 17.03.2020r . Uczniowie, którzy poprawnie rozwiążą zadanie przystąpią do II etapu.
 • II etap odbędzie się 03.2020r o godz. 12.50 w sali nr 5 (ewentualnie aula) ZS CKR w  Janowie  i    będzie polegał na rozwiązaniu zadań matematycznych różnego typu ( zadania zamknięte, otwarte, ocena prawdziwości zdań…) przygotowanych przez organizatora, pod nadzorem nauczyciela matematyki.

 

 • Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej szkoły edu.pl
 • Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się 03.2020r.

                                                             

                                                                  Organizatorzy konkursu:

 1. Olszewska, T. Sobolewski, A. Szymaniuk, M. Szyszko

 

 

 

 

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook