Szanowni Rodzice!
Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,  a tym samym prowadzenie kształcenia na odległość .
20 marca 2020 roku wprowadzono przepisy na mocy których,  określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość, stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Aby praca w warunkach domowych osiągnęła zamierzony efekt, prosimy o stworzenie dla swoich dzieci właściwe warunki do pracy. Osiągnięcia ucznia w dużym stopniu zależą od tego, jak zorganizowany będzie w domu jego “warsztat pracy”, czyli w jakich warunkach pracuje w domu. Nauka w domu posiada również ogromne walory wychowawcze. Uczeń, pokonując samodzielnie napotykane w toku uczenia trudności kształci i rozwija takie cechy charakteru jak: wytrwałość w dążeniu do celu, wiarę we własne siły, rozwija własną inicjatywę i pomysłowość.
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook