REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Rośliny miododajne w moim ogrodzie”
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół CKR w Janowie.
2. Konkurs trwa do 29 maja 2020 roku.
3. Tematem pracy konkursowej są „Rośliny miododajne w moim ogrodzie”.
4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym
oraz szkolnym w kategoriach: klasy 0-3, klasy 4-6 i klasy 7-8.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać pocztą na
adres szkoły (ZSCKR w Janowie, ul. Białostocka 22, 16-130 Janów) do
29 maja 2020 roku z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
Tematem pracy są „Rośliny miododajne w moim ogrodzie”.
3. Prace konkursowe mają być pracami własnymi, wcześniej
niepublikowanymi.
4. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę.
5. Na odwrocie każdej pracy proszę umieścić dane identyfikacyjne (IMIĘ I
NAZWISKO WYKONAWCY, WIEK, KLASA, SZKOŁA oraz ADRES I TELEFON
KONTAKTOWY DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW). Dane te będą służyć do
kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu. Prace anonimowe nie będą
zakwalifikowane do konkursu.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane do konkursu służą wyłącznie celom
konkursowym i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Organizator nada wszystkim pracom numery. Dane identyfikacyjne
przypisane do numerów będzie znał jedynie Dyrektor szkoły i udostępni je
dopiero po wyłonieniu zwycięzców.
8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z w/w warunków
oznaczać będzie dyskwalifikację oraz utratę praw do nagrody.
WYNIK KONKURSU I NAGRODY:
1. Pięcioosobowe jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych
prac wyłoni laureatów konkursu. Każdy z członków komisji wybierze wg
niego 3 najlepsze prace w każdej kategorii i oceni je w skali 1-3. Zostaną
nagrodzone miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej oraz po trzy
wyróżnienia.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie XII Forum
Rolniczego w Janowie w dniu 07 czerwca 2020 roku.
4. Nagrodzone zostaną miejsca I-III w czterech kategoriach wiekowych:
 przedszkole
 klasy 0-3
 klasy 4-6
 klasy 7-8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy
podczas XII Forum Rolniczego w Janowie oraz na stronie internetowej
szkoły.
2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej
szkoły https://zsckrjanow.edu.pl/ oraz w sekretariacie szkoły.
3. Przekazując prace na konkurs uczestnik potwierdza akceptację regulaminu.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook